Học tiếng Thụy Điển cấp tốc với cách nói về tiền bạc

Học tiếng Thụy Điển cấp tốc với cách nói về tiền bạc

Như chúng ta đều biết, tiền là một vật ngang giá không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Trong bài viết này WISH sẽ chia sẻ Học tiếng Thụy Điển cấp tốc với cách nói về tiền bạc cho quý bạn đọc.

Học tiếng Thụy Điển cấp tốc với cách nói về tiền bạc

Học tiếng Thụy Điển cấp tốc với cách nói về tiền bạc

Học tiếng Thụy Điển cấp tốc với cách nói về tiền bạc

Một số từ và một số câu liên quan khi đề cập đến tiền

1. Tiếng Thụy Điển: pengar /peng-ahr/
Tiếng Anh :money
Tiếng Việt :Tiền

2. Tiếng Thụy Điển: banken /bank-en/
Tiếng Anh: the bank
Tiếng Việt: ngân hàng .

3.Var ligger banken?
/vahr lih-ger bank-en/
Where is the bank?
Ngân hàng ở đâu ?

4.Jag skulle vilja växla lite
pengar. /yah skuh-luh vihlyah
vehk-slah lee-tuh pengahr/
I’d like to change some money.
Tôi muốn đổi ít tiền.

5.Vad är växelkursen? /vahd
ahr vehk-sehl-kuhr-shen/
What is the exchange rate?
Tỉ giá chuyển đổi bao nhiêu ?

6.Jag skulle vilja ha detta i
lägre valörer. /yah skuh-luh
vihl-yah hah deht-tah ee leh-gruh
vah-luhr-er/
I would like that in small bills.
Tôi muốn đổi tiền với mệnh giá nhỏ ( tiền lẻ).

7.Vad är kursen?
/vahd ahr kurh-shen/
What is the commission?
Phí chuyển đổi là bao nhiêu ?

8.Avgift /²’a:vjif:t/
Charge, fee
chi phí

9. Hur mycket kostar det ?
how much is it ?
Cái này giá bao nhiêu

10. Ursäkta mig, Jag glömde mina pengar hemma!
Excuse me, I forgot my money at home !

11. Kan jag låna dig lite pengar?
Can I borrow you some money?
Tôi có thể mượn bạn ít tiền được không ?

12. Jag har inga mynt.
I do not have pence.
Tôi có không có tiền lẻ ( tiền xu)

Trên đây là một số chia sẻ về Học tiếng Thụy Điển cấp tốc với cách nói về tiền bạc. Hy vọng là một nguồn kiến thức hữu ích cho bạn đọc.

Hãy chia sẻ giúp tôi