Loại Phân Bón Nào Không Cung Cấp Nito Cho Cây Trồng ? A Phân Bón Hóa Học

-
*

Loại phân bón nào sau đây không cung cấp nguyên tố photpho cho cây trồng?

A.

Bạn đang xem: Phân bón nào không cung cấp nito cho cây trồng

Supephotphat

B. Nitrophotka

C. Amophot

D. Urê


*

*

*

*


Cho các phát biểu sau đây : (1). Phân urê có công thức là (NH4)2CO3. (2). Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+). (3). Nitrophotka là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3. (4). Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK. (5). Thành phần chính của supephotphat đơn gồm hai muối Ca(H2PO4)2 và Ca
SO4. (6). Supephotphat kép chỉ có Ca(H2PO4)2. (7). Amophot (một loại phân phức hợp) có thành phần hoá học là NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4...

Cho các phát biểu sau đây :

(1). Phân urê có công thức là (NH4)2CO3.

(2). Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+).

(3). Nitrophotka là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3.

(4). Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

(5). Thành phần chính của supephotphat đơn gồm hai muối Ca(H2PO4)2 và Ca
SO4.

(6). Supephotphat kép chỉ có Ca(H2PO4)2.

(7). Amophot (một loại phân phức hợp) có thành phần hoá học là NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4

Số phát biểu sai là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Xem chi tiết
Lớp 0 Hóa học
1
0
Cho các phát biểu sau: (1)Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố photpho dưới dạng P2O5. (2)Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo phần trăm khối lượng của K2O. (3)Phân amophot có thành phần hoá học chính là (NH4)2HPO4 và KNO3. (4)Nitrophotka là một loại phân phức hợp. (5)Phân ure là loại phân đạm tốt nhất, được điều chế từ amoniac và CO2 ở điều kiện thích hợp. (6)Thành phần hoá học chính của phân supephotphat kép là Ca(H2PO4)2 và Ca
SO4. Số phát biểu đúng là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau:

(1)Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố photpho dưới dạng P2O5.

(2)Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo phần trăm khối lượng của K2O.

(3)Phân amophot có thành phần hoá học chính là (NH4)2HPO4 và KNO3.

(4)Nitrophotka là một loại phân phức hợp.

(5)Phân ure là loại phân đạm tốt nhất, được điều chế từ amoniac và CO2 ở điều kiện thích hợp.

(6)Thành phần hoá học chính của phân supephotphat kép là Ca(H2PO4)2 và Ca
SO4.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Xem chi tiết
Lớp 0 Hóa học
1
0
Cho nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua (b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho (c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4. (d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây (e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì chứa K2CO3 (f) Amophot là một loại phân bón phức hợp Số nhận xét sai là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Đọc tiếp

Cho nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4.

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây

(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì chứa K2CO3

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp

Số nhận xét sai là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1


Xem chi tiết
Lớp 0 Hóa học
1
0
Cho nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua (b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho (c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2. Ca
SO4. (d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây (e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì chứa K2CO3 (f) Amophot là một loại phân bón phức hợp Số nhận xét sai là. A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Đọc tiếp

Cho nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2. Ca
SO4.

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây

(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì chứa K2CO3

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp

Số nhận xét sai là.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1


Xem chi tiết
Lớp 0 Hóa học
1
0
Các nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua. (b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho. (c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4. (d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây. (e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3. (f) Amophot là một loại phân bón phức hợp. Số nhận xét sai là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Đọc tiếp

Các nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho.

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4.

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.

(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số nhận xét sai là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1


Xem chi tiết
Lớp 0 Hóa học
1
0
Có các nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua. (b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho. (c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(HPO4)2. Ca
SO4. (d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây. (e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có K2CO3. (f) Amophot là một loại phân bón phức hợp. Số nhận xét sai là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Đọc tiếp

Có các nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho.

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(HPO4)2. Ca
SO4.

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.

(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có K2CO3.

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số nhận xét sai là 

A.

B. 3

C. 2

D. 1


Xem chi tiết
Lớp 0 Hóa học
1
0
Các nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua. (b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho. (c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4. (d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây. (e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3. (f) Amophot là một loại phân bón phức hợp. Số nhận xét sai là A. 3 B. 1 C. 4 D. 2
Đọc tiếp

Các nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.

Xem thêm: Combo 3 lọ phân bón lá đầu trâu 501, 701, 901 thích hợp, phân bón npk đầu trâu 501 nảy chổi ra lá

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho.

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4.

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.

(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số nhận xét sai là

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2


Xem chi tiết
Lớp 0 Hóa học
1
0
Các nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua. (b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho. (c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4. (d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây. (e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3. (f) Amophot là một loại phân bón phức hợp. Số nhận xét sai là A. 4 B. 3 C. 2. D. 1
Đọc tiếp

Các nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho.

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4.

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.

(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số nhận xét sai

A. 4

B. 3

C. 2.

D. 1


Xem chi tiết
Lớp 0 Hóa học
1
0
Cho các nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua. (b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho. (c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2, Ca
SO4. (d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây. (e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp. Số nhận xét sai là: A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Đọc tiếp

Cho các nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho.

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2, Ca
SO4.

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.

(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số nhận xét sai là:

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.


Xem chi tiết
Lớp 0 Hóa học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)


NPK nhằm chỉ 3 nguyên tố dinh dưỡng đa lượng, tức 3 nguyên tố dinh dưỡng chính yếu cần bổ sung trước tiên cho cây trồng, nhằm nâng cao khả năng sinh trưởng và cho năng suất của cây trồng

NPK nhằm chỉ 3 nguyên tố dinh dưỡng đa lượng, tức 3 nguyên tố dinh dưỡng chính yếu cần bổ sung trước tiên cho cây trồng, nhằm nâng cao khả năng sinh trưởng và cho năng suất của cây trồng.

*

Trên bao bì của phân NPK thường có 3 số chính. Số đầu nhằm chỉ hàm lượng Đạm, quy ra % Nitơ (N) nguyên chất. Số thứ 2 nhằm chỉ hàm lượng Lân, quy ra % oxyt phospho (P2O5). Số thứ 3 nhằm chỉ hàm lượng Kali, quy ra % oxyt kali (K2O). Ngoài ra, có thể một số bao bì còn ghi thêm một số chất khác như Lưu Huỳnh, Canxi, Magie v.v.. Đối với Lưu Huỳnh thường được tính bằng % lưu huỳnh nguyên chất (S), Canxi được tính bằng % oxyt canxi (Ca
O), Magie được tính bằng % oxyt magie (Mg

*

Các chỉ số trong NPK càng cao thì hàm lương dinh dưỡng càng lớn và giá thành càng đắt.

Chữ N nhằm chỉ nguyên tố dinh dưỡng Đạm (Nitơ tồn tại ở dạng NO3 -1), nguồn cung cấp có thể là Ca(NO3)2.Chữ P nhằm chỉ nguyên tố dinh dưỡng Lân (Phosphate, tồn tại ở dạng PO4 -3), nguồn cung cấp có thể là KH2PO4.Chữ K nhằn chỉ nguyên tố dinh dưỡng Kali (Kali, tồn tại ở dạng K +1), nguồn cung cấp có thể là KNO3.

*

Loại phân NPK là loại phân chuyên cung cấp cho cây trồng 3 nguyên tố dinh dưỡng này.- Phân đạm là loại dinh dưỡng quan trọng nhất, có tác dụng làm cây xanh tốt, sinh trưởng chiều cao và khối lượng thân lá, hình thành hoa quả, mầm chồi...- Phân lân có tác dụng tốt cho việc ra rễ, ra hoa...- Phân kali có tác dụng tốt cho việc tổng hợp đường bột, xellulo, làm cây cứng cáp, giúp trái lớn nhanh, hạt mẩy, tăng độ ngọt và mầu sắc trá...

*

Tuy nhiên, trên đây chỉ là phân định một các tương đối và không chính xác. Bởi vì cây trồng luôn cần có đầy đủ cả 3 nguyên tố này và các nguyên tố khác nữa để tương hỗ, hình thành nên các hợp chất sinh học và các bộ phận có các chức năng riêng biệt và tác động qua lại để tạo thành sự sống một cách rất phức tạp.

*

Như đã nói ở trên, cây trồng không chỉ cần 3 nguyên tố dinh dưỡng này mà còn cần tổng cộng khoảng 13 nguyên tố, trong đó chia ra:- Các nguyên tố đa lượng gồm: N, P, K (Nitơ, Phospho, Kali).- Các nguyên tố trung lượng gồm: Ca, Mg, S (Canxi, Magie, Lưu Huỳnh).- Các nguyên tố vi lượng gồm: B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn (Bo, Clo, Đồng, Sắt, Mangan, Molipden, Kẽm).

*

Mặc dù số lượng các nguyên tố cây cần thì nhiều nhưng nông dân thường chỉ bón một số loại phân NPK cũng vẫn đáp ứng được nhu cầu phân bón cho cây vì trong đất thường có sẵn tất cả các nguyên tố dinh dưỡng này. Khi nông dân bón phân NPK tức là bón những nguyên tố thiếu hụt nhiều nhất, còn các nguyên tố khác thì cây trực tiếp khai thác từ đất.

Ở những đất tốt, tức đất có chứa nhiều các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây, thì việc bón phân ít quan trọng. Ở những đất này có thể bà con chỉ cần bón một mình phân đạm, hoặc chỉ bón phân NPK là đủ. Nhưng ở những đất xấu, tức là đất có chứa rất ít các nguyên tố dinh dưỡng, thì việc bón phân vô cùng quan trọng. Ở những đất này, ngoài phân NPK ra, bà con còn phải chú ý bón các loại phân có chứa các nguyên tố dinh dưỡng khác như bón vôi để tăng hàm lượng canxi, bón phân chuồng để bổ sung nhiều loại nguyên tố dinh dưỡng khác v.v..

*

Trong các loại phân lân sản xuất trong nước như phân lân Super, phân lân nung chẩy cũng chứa rất nhiều các nguyên tố dinh dưỡng khác như Canxi, Magie, Lưu Huỳnh và các nguyên tố vi lượng như Fe, Cu, Zn, Mn, B v.v.. nữa. Bà con có thể sử dụng các loại phân này như là nguồn cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khác ngoài phân NPK.

*

Hiện tại chúng tôi đang phân phối nhiều loại phân bón, Các loại phân bón chủ đạo trong nông nghiệp- Kali nitrat, Potassium nitrate, KNO3- SOP, Kali sunphat, Potassium Sulphate, K2SO4- Canxi nitrat, Calcium Nitrate, Ca(NO3)2.4H2O- Magiê sunphat, Magnesium sulphate, Mg
SO4.7H2O- Đồng Sunphat, Cu
SO4.5H2O, Copper sulphate- Mangan Sunphat, Manganese sulphate, Mn
SO4.H2O- Kẽm Sunphat, Zinc Sulphate, Zn
SO4.7H20- Axit boric, Boric acid, H3BO3, Boracic acid- Natri molipđat, Sodium molybdate, Na2Mo
O4.2H2O- Amoni molipđat, Ammonium molybdate, (NH4)2Mo
O4- Phân đạm Urê, Urea, (NH2)2CO- MKP, Kali Dihydrophotphat, Monopotassium phosphate, KH2PO4- MAP, Monoammonium phosphate, Ammonium dihydrogen phosphate, NH4H2PO4- Amoni sunphat, Ammonium sulphate, (NH4)2SO4- Phân bón NPK, Phân bón Đạm Lân Kali, Nitơ, Phosphate, Kali, Phân bón tổng hợp.