Sách Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Thông Dụng, Trọn Bộ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng

-
Bạn bao gồm biết, Một bộ phận kỹ sư Việt tốt chuyên môn nhưng mà yếu Anh ngữ, cản trở sự thăng tiến vào công việc. Một số người kỹ năng và kiến thức tiếng Anh tốt nhất có thể nhưng chỉ rất có thể đọc, nghe hiểu người đối diện nhưng ko thể bức xạ trả lời. Một vài kỹ sư tuy vậy rất khỏe mạnh trong công việc chuyên môn tuy nhiên lại bối rối, stress khi phải đàm phán trực tiếp với người nước ngoài. Vậy đâu bắt đầu là giải pháp? Hãy cùng rất giáo viên bản ngữ của EIV Education cập nhật thêm vốn tự vựng Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng phổ biến nhất, được sử dụng rộng rãi hiện thời nhé!

*
Tiếng Anh siêng ngành xây dựng

Tại sao yêu cầu học giờ đồng hồ Anh siêng ngành xây dựng?

Ngoài số vốn chi tiêu ngày càng tăng cấp tốc theo các năm, cơ cấu tổ chức ngành đầu tư chi tiêu cũng rất đáng chú ý. 3 nghành nghề dịch vụ được đầu tư chi tiêu mạnh độc nhất từ quốc tế đã chiếm 90% tổng kinh phí đầu tư. Bao gồm: xây dựng 5,2%, bđs nhà đất 12,6%, công nghiệp 71,6%.

Bạn đang xem: Sách tiếng anh chuyên ngành xây dựng

Cơ hội việc làm, tuyên chiến và cạnh tranh trực tiếp giữa tín đồ lao động, bắt buộc bạn phải tạo ra sự khác biệt. Để cơ hội việc có tác dụng được mở rộng, mức thu nhập hấp dẫn, với trên không còn để thải trừ khái niệm “dân xây dựng thì cần gì xuất sắc Tiếng Anh” mà nhiều người luôn luôn quan niệm. 

*
Tầm đặc biệt quan trọng của tiếng Anh chăm ngành xây dựng

Các tự vựng giờ Anh siêng ngành tạo phổ biến

Các vị trí trong xây dựng

Owner /’ounə/: công ty nhà, chủ đầu tư
Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitkat/: phong cách thiết kế sư thường trú
Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát
Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường
Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu
Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/: Kỹ sư xây dựng
Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện
Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư cách xử lý nước
Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí
Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất
Mate /meit/: Thợ phụ
Mason /’mesin/ = Bricklayer /’brik,leiə/: Thợ hồ
Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ trát
Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa
Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước
Welder /weld/: Thợ hàn
Contractor /kən’træktə/: công ty thầu

Nhân viên doanh nghiệp Base Business Solutions tham gia khóa đào tạo và huấn luyện tiếng anh yêu thương mại dành riêng cho doanh nghiệp

Từ vựng chăm ngành xây đắp dân dụng

Architecture /ˈɑːrkɪtektʃər/: con kiến trúc
Architectural /ˌɑːrkɪˈtektʃərəl/: trực thuộc về loài kiến trúc
Building site /ˈbɪldɪŋ/ /saɪt/: công trường xây dựng
Brick wall /brɪk/ /wɔːl/: tường gạch
Brick /brɪk/: gạch
Bag of cement /bæɡ/ /əv/ /sɪˈment/: bao xi măng
Carcase /ˈkɑːrkəs/: khung sườn nhà
Concrete floor /ˈkɑːŋkriːt/ /flɔːr/: sàn bê tông
Cellar window /ˈselər/ /ˈwɪndoʊ/: các bậc ước thang phía bên ngoài tầng hầm
Civil engineer /ˈsɪvl/ /ˌendʒɪˈnɪr/ : kỹ sư xây dựng dân dụng
Construction engineer /kənˈstrʌkʃn/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư xây dựng
Culvert /ˈkʌlvərt/: ống dây điện ngầm; cống
Carpenter /ˈkɑːrpəntər/: thợ mộc
Chemical engineer /ˈkemɪkl/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư hóa
Construction group /kənˈstrʌkʃn/ /ɡruːp/: team xây dựng
Consultant /kənˈsʌltənt/: tứ vấn
Contracting officer’s representative /ˈkɑːntræktɪŋ/ /ˈɔːfɪsərz/ /ˌreprɪˈzentətɪv/: thay mặt đại diện viên chức cai quản hợp đồng
Contracting officer /ˈkɑːntræktɪŋ//ˈɔːfɪsər/: viên chức làm chủ hợp đồng
Drainage system /ˈdreɪnɪdʒ/ /ˈsɪstəm/: khối hệ thống thoát nước
Drainage /ˈdreɪnɪdʒ/: bay nước
Guard board /ɡɑːrd//bɔːrdz: tấm chắn, tấm bảo vệ
Electricity /ɪˌlekˈtrɪsəti/: điện Electrician /ɪˌlekˈtrɪʃn/: thợ điện
Hollow block wall /ˈhɑːloʊ/ /blɑːk//wɔːl/: tường xây bằng gạch lỗ
Heating system /ˈhiːtɪŋ//ˈsɪstəm/: hệ thống sưởi
Heavy equipment /ˈhevi//ɪˈkwɪpmənt/: vật dụng thi công
Interior decoration /ɪnˌtɪriər dekəˈreɪʃn/: tô điểm nội thất
Jamb /dʒæm/: thanh đứng khuôn cửa
Ledger /ˈledʒər/: gióng ngang sinh sống giàn giáo
Landscape /ˈlændskeɪp/: gây ra vườn hoa
Mechanics /məˈkænɪks/: cơ khí, cơ khí học
M&E: Điện – Nước
Mortar trough /ˈmɔːrtər/ /trɔːf/: chậu vữa
Mate /meɪt/: thợ phụ
Mechanical engineer /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư cơ khí
Owner /ˈoʊnər/: công ty đầu tư
Owner’s representative /ˈoʊnər/ /ˌreprɪˈzentətɪv/:: thay mặt chủ đầu tư
Officer in charge of safe và hygiene /ˈɔːfɪsər/ /ɪn//tʃɑːrdʒ/ /əv/ /seɪf/ /ənd/ /ˈhaɪdʒiːn/: tín đồ phụ trách vệ sinh bình an lao cồn và môi trường
People on site /ˈpiːpl/ /ɑːn/ /saɪt/: nhân viên cấp dưới ở công trường
Power /ˈpaʊər/: điện (nói về năng lượng)Plumbing system /ˈplʌmɪŋ/ /ˈsɪstəm/:: khối hệ thống cấp nước
Platform railing /ˈplætfɔːrm/ /ˈreɪlɪŋ/: lan can/tay vịn sàn (bảo hộ lao động)Plank platform /plæŋk/ /ˈplætfɔːrm/: sàn lát ván
Plants & equipment /plænts/ /ənd/ /ɪˈkwɪpmənt/: xưởng và thiết bị
Plasterer /ˈplæstərər/: thợ hồ
Plumber /ˈplʌmər/: thợ ống nước
Steel-fixer /stiːl ˈfɪksər/: thợ sắt
Scaffolder /ˈskæfoʊldər/: thợ giàn giáo
Sub-contractor /sʌb kənˈtræktər/: bên thầu phụ
Triangulation /traɪˌæŋɡjuˈleɪʃn/: phép đạc tam giác
Water supply system /ˈwɑːtər/ /səˈplaɪ/ /ˈsɪstəm/:: hệ thống cấp nước
Work platform /wɜːrk/ /ˈplætfɔːrm/: bục kê để xây
Window ledge /ˈwɪndoʊ//ˈledʒ/: ngưỡng (bậu) cửa sổ
Welder /ˈweldər/: thợ hàn
Worker /’wɜːrkər/: công nhân
Quality engineer /ˈkwɑːləti/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư đảm bảo chất lượng
Quantity surveyor /ˈkwɑːntəti/ /sərˈveɪər/: dự trù viên
Soil boring /sɔɪl/ /ˈbɔːrɪŋ/: khoan đất
Structural /ˈstrʌktʃərəl/: trực thuộc về kết cấu
Structure /ˈstrʌktʃər/: kết cấu
Storm-water/ rainwater /ˈstɔːrm wɔːtər/ /ˈreɪnwɔːtər/: nước mưa
Sewerage /ˈsuːərɪdʒ/: khối hệ thống ống cống
Sewer /ˈsuːər/: ống cống
Sewage /ˈsuːɪdʒ/: nước thải vào cống
Soil investigation /sɔɪl/ /ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn/: thăm dò địa chất
Specialized trade /ˈspeʃəlaɪzd/ /treɪd/: siêng ngành
Scaffolding joint with chain /ˈskæfəldɪŋ/: giàn giáo liên hợp
Scaffold pole (scaffold standard) /ˈskæfəld/ /poʊl/, /ˈskæfəld/ /ˈstændərd/: cọc giàn giáo

Một cuốn cẩm nang luôn luôn phải có dành cho chúng ta đang suy xét tiếng Anh siêng ngành xây dựng.

Tiếng Anh tạo thực sự quan trọng khi các kỹ sư của việt nam xưa nay dù được reviews cao về ý thức sẵn sàng học hỏi và làm việc chuyên cần nhưng lại chạm chán rào cản về nước ngoài ngữ đề xuất đã đánh rơi không ít cơ hội. Làm việc trong môi trường xung quanh quốc tế là thời cơ vàng để trau dồi, cọ xát cùng với các chuyên viên tài năng, đồng thời tứ duy và tác phong thao tác làm việc cũng trở nên bài bản hơn vô cùng nhiều.

Dưới đây, cô Hoa sẽ chia sẻ cho chúng ta những cách trả lời phỏng vấn lúc đi xin việc dành cho chuyên ngành xây dựng. Dường như còn bao gồm các tình huống giao tiếp, bài tập tự luyện, trường đoản cú vựng kèm theo... Hãy cùng tò mò và rèn luyện nhé!

Trước tiên, những em hãy xem bài bác giảng trực quan chất vấn tiếng Anh siêng ngành xây dựng TẠI ĐÂY:

I. CÁC CÂU HỎI PHỎNG VẤN ĐIỂN HÌNH

1. Could you please introduce yourself a little bit?

Trả lời:

I’m An, I just graduated from National University of Civil Engineering, majoring in civil engineering. I am passionate about building things since I was a kid. That’s why I decided to lớn choose “construction” as my major. Then, I always bởi everything carefully because I highly appreciate the accuracy. I’m a very detailed and careful person. I always pay a lot of attention lớn my work to avoid any unexpected mistakes.

*

VOCABULARY

Civil engineering (n)

Ngành xây cất dân dụng

Build (v)

Xây dựng nên, lập nên

Construction (n)

Xây dựng

Accuracy (n)

Sự thiết yếu xác

Detailed (adj)

Chi tiết

Careful (adj)

Cẩn thận

 

2. Tell us about your previous work experience?

Trả lời:

In my last job, I made regular progress reports. I also considered unplanned cost to lớn make sure we never go over budget. Và I was in charge of discussing the materials with the contractor, and I would check all the materials for the job such as the concrete, the putlog, the cement, the brick, and the scaffolding.

VOCABULARY

Progress report (n)

Báo cáo tiến độ

Budget (n)

Ngân sách

Material (n)

Nguyên liệu, đồ gia dụng liệu

Contractor (n)

Nhà thầu

Concrete (n)

Bê tông

Putlog (n)

Thanh giàn giáo

Cement (n)

Xi măng

Brick (n)

Gạch

Scaffolding (n)

Giàn giáo

 

3. What kind of personality traits vày you need to be a successful construction engineer?

Trả lời:

A successful engineer needs lớn be a patient, disciplined and flexible. You may feel frustrated when it comes to many deadlines, especially some unexpected delays can happen. But the job is extremely rewarding, và it takes time khổng lồ be outstanding in the construction field. Engineers need lớn truly understand the requirements of the job. 

VOCABULARY

Patient (n)

Kiên nhẫn

Disciplined (adj)

Kỉ luật

Flexible (adj)

Linh hoạt

Deadline (n)

Hạn chót

Unexpected delay

Trì hoãn nảy sinh (không lường trước)

Rewarding (adj)

Xứng đáng

Outstanding (adj)

Nổi bật

Requirement (n)

Yêu cầu

 

4. What are your expectations if you are officially employed in our company?

Trả lời:

In the next 5 years I would like to take on a management role. For the sake of that, I will try khổng lồ work to the fullest from the beginning to gain experience, be ready to lớn run group projects if there is a chance to develop my leadership skills and plan lớn take part in leadership workshops lớn know more about management. However, what I need is lớn fulfill my responsibilities from your company first. 

VOCABULARY

Management role (n)

Vai trò cai quản lý

Experience (n)

Kinh nghiệm

Project (n)

Dự án

Leadership skills (n)

Kĩ năng lãnh đạo

Take part in (v)

Tham gia

Fulfill (n)

Hoàn thành

Responsibility (n)

Trách nhiệm

 

 

II. CÁC TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP CỤ THỂ SỬ DỤNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

1. Với cung cấp trên

Tình huống: Site Meeting & Reports. (Cuộc họp công trường và báo cáo).

Manager: Mr. David

Engineer: John Mr.

Mr. David: John, we will have a weekly meeting every Monday, starting at 9 a.m. Please make reports for the meeting.

John: Yes sir. Where will the meeting take place?

Mr. David: At the contractor’s site office. We will kiểm tra work progress to adjust the program for the coming week.

John: I got it. At least two days before the weekly meeting, I will submit to you any problems khổng lồ be discussed beyond everyday works on site.

Mr. David: For daily works, you will submit a daily report at 10 a.m. The following day. Concerning report forms please work with me. I’ll give you all the necessary forms.

John: OK, Mr. David. I will work with you right after the meeting, if you are available.

Mr. David: No problem.

John: Thank you.

VOCABULARY

Adjust (v)

Điều chỉnh

Discuss (v)

Thảo luận

On site

Trên công trường

Report form (n)

Mẫu báo cáo

 2. Với đồng nghiệp

Tình huống: A conversation between two engineers. (Cuộc hội thoại giữa 2 kỹ sư John and James trên công trường).

James: Hello John. How are you?

John: Good. How about you?

James: Great! I’m working on a new project.

John: Any problems regarding the progress, the materials và the cost?

Jame: The speed of the program is punctual; however we lack some equipment because of the slow delivery from materials và equipment store.

John: How did you khuyễn mãi giảm giá with it?

James:  I’ve pushed them already and I hope that they will be delivered on time.

John: I hope so. I’m going to lớn supervise the site over there. Catch you later.

James: Bye. See you.

VOCABULARY

Equipment (n)

Thiết bị

Delivery (n)

Giao hàng

Push (v)

Thúc đẩy, ân hận thúc

3. Với khách hàng

Tình huống: Khách hàng đến công trường để thâu tóm tiến độ.

John: Good morning Mr Robbie

Mr Robbie: Good morning. How’s everything?

John: Everything’s fine. How’s your work?

Mr Robbie: Very well, John.. I expect the building will be completed at the over of next month, on 30 NovemberHow vị you think?

John: We are trying to lớn complete before the deadline, sir. Of course, I must supervise the building site every day.

Mr Robbie: Thanks. Can you chia sẻ about the resource of the building?.

John:.More resources are being allocated to the building, so surely it will finish punctually and efficiently.

Mr Robbie: Wonderful. I gotta go now.

John: Yes. See you later.

Mr Robbie: Bye then.

VOCABULARY

Resource (n)

Nguồn lực

Allocate (v)

Phân bổ, phân phối

Efficiently (adv)

Hiệu quả.

III. CHECK-UP ZONE (LUYỆN TẬP)

Nối trường đoản cú với nghĩa phù hợp.

1.

Construction

a.

Kỉ luật

2.

Accuracy

b.

Thiết bị

3.

Careful

c.

Nguồn lực

4.

Materials

d.

Thảo luận

5.

Project

e.

Báo cáo tiến độ

6.

Deadline

f.

Sự chủ yếu xác

7.

Xem thêm: Dấu Hiệu Bị Sùi Mào Gà Ở Nữ Giới (Hình Ảnh Nhận Biết)

Unexpected delay

g.

Nguyên đồ dùng liệu

8.

Adjust

h.

Cẩn thận

9.

On site

i.

Dự án

10.

Equipment

k.

Phân bổ, phân phối

11.

Allocate

l.

Trì hoãn không nghĩ tới trước

12.

Resource

m.

Xây dựng

13.

Efficiently

n.

Điều chỉnh

14.

Discuss

o.

Chi tiết

15.

Disciplined

p.

Trên công trường

16.

Progress report

q.

Hạn chót

17.

Detailed

r.

Hiệu quả

18.

Civil Engineering

s.

Xây dựng nên, lập nên

19.

Scaffolding

w.

Bê tông

20.

Budget

u.

Giàn giáo

21.

Build

x.

Gạch

22.

Concrete

y.

Xi măng

23.

Cement

y1.

Nhà thầu

24.

Brick

y2.

Ngành tạo ra điện dân dụng

25.

Contractor

y3.

Ngân sách

 

IV. TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Civil engineering (n)

Ngành kiến thiết dân dụng

Build (v)

Xây dựng nên, lập nên

Construction (n)

Xây dựng

Accuracy (n)

Sự chính xác

Detailed (adj)

Chi tiết

Careful (adj)

Cẩn thận

Progress report (n)

Báo cáo tiến độ

Budget (n)

Ngân sách

Material (n)

Nguyên liệu, thứ liệu

Contractor (n)

Nhà thầu

Concrete (n)

Bê tông

Putlog (n)

Thanh giàn giáo

Cement (n)

Xi măng

Brick (n)

Gạch

Scaffolding (n)

Giàn giáo

Management role (n)

Vai trò quản lí lý

Experience (n)

Kinh nghiệm

Project (n)

Dự án

Leadership skills (n)

Kĩ năng lãnh đạo

Take part in (v)

Tham gia

Responsibility(n)

Trách nhiệm

Fulfill (v)

Hoàn thành

Patient (adj)

Kiên nhẫn

Disciplined (adj)

Kỉ luật

Flexible (adj)

Linh hoạt

Deadline (n)

Hạn chót

Unexpected delay

Trì hoãn nảy sinh (không lường trước)

Rewarding (adj)

Xứng đáng

Outstanding (adj

Nổi bật

Requirement (n)

Yêu cầu

Adjust (v)

Điều chỉnh

Discuss (v)

Thảo luận

On site 

Trên công trường

Report form (n)

Mẫu báo cáo

Equipment (n)

Thiết bị

Delivery (n)

Giao hàng

Push (v)

Thúc đẩy

Resource (n)

Nguồn lực

Allocate (n)

Phân bổ, phân phối

Efficiently (adv)

Hiệu quả.

 

Các em hãy tải bản PDF tổng hợp kiến thức và kỹ năng tiếng Anh siêng ngành chế tạo TẠI ĐÂY. Cô vẫn hệ thống cục bộ lý thuyết, ví dụ, bài rèn luyện và bảng từ vựng kèm theo. Muốn rằng đây vẫn là cuốn bí kíp "gối đầu giường", phần nào giúp các em thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Chúc những em học tốt!

Nếu cần support miễn chi phí về lộ trình học tập giao tiếp cho tất cả những người mất gốc, chúng ta để lại thông tin tại phía trên để được hỗ trợ nhé!